Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, enz… Door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. De klant erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.
 2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden al onze aanbiedingen en informaties vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Elke verstrekte order bindt ons slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van het order.
 3. De prijzen worden meegedeeld op de website, wij zijn niet verplicht de goederen te leveren mocht er een menselijke foutieve prijs vermeld zijn op de webshop.
 4. Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan geen aanleiding zijn noch tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order.
 5. Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de verkoopsovereenkomst blijven de goederen onze eigendom. Zonder ons medeweten is de koper voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden over te dragen. Onverminderd de overige ons toegekende rechten worden wij onherroepelijk door de koper gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de geleverde goederen terug te nemen.
 6. Indien we niet direct na de levering wordt op de hoogte gebracht worden gaan wij ervanuit dat alles goed geleverd is en worden de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen,… als juist erkend. Alle overige klachten moeten om aanvaardbaar te zijn uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend. Bemerkingen geven de koper niet het recht om de betaling op te schorten.
 7. Herroepingsrecht: De consument kan binnen de 14 dagen afzien van zijn aankoop zonder aangeven van reden. Wel mogen de producten niet geopend zijn en in dezelfde staat verkeren zoals deze zijn afgeleverd. En het is nodig binnen deze termijn per email een aanvraag te doen aan de eigenaar Gianluca Cardoen van Scrubit Clean via info@scrubit.be
 8. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard heeft de verkoper het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De koper ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.
 9. Alle aankopen via de webshop worden automatisch direct afgerekend, indien u kiest voor een bankoverschrijving worden de product pas geleverd na voltooien van het openstaand bedrag, de producten blijven dus van de koper tot deze betaald zijn ongeacht uw orderbevestiging.
 10. Onder geen enkel voorwendsel kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het gebruik van onze producten. Bij geschil is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs der gebruikte goederen. 
 11. De prijzen worden vermeld op de website, en bij het plaatsen van een bestelling wordt deze beschouwd als aanvaard door de koper.
 12.  Alle geschillen worden door de rechtbank van Kortrijk behandeld.

20% automatische
korting

Op onze stock met oude label

zo lang de voorraad strekt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vel risus imperdiet, gravida justo eu.